Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

Rhodium foil, dày 0.5mm, 99.8% (Kim loại), Thermo Scientific Chemicals | Rh | CAS: 7440-16-6 | CODE: 011521.FF Rhodium foil, dày 0.5mm, 99.8% (Kim loại), Thermo Scientific Chemicals | Rh | CAS: 7440-16-6 | CODE: 011521.FF
Rhodium foil, dày 0.5mm, 99.8% (Kim loại), Thermo Scientific Chemicals | Rh | CAS: 7440-16-6 | CODE: 011521.FF​

Specification SheetSpecification Sheet.       Certificates
011521.FF Other Chemicals Quantity: 0 cái

Rhodium foil, dày 0.5mm, 99.8% (Kim loại), Thermo Scientific Chemicals | Rh | CAS: 7440-16-6 | CODE: 011521.FF

Suppliers
 
MÔ TẢ:
Sản phẩm này hiện tại thuộc Thermo Scientific Chemicals - trước đó sản phẩm thuộc một phần thương hiệu Alfa Aesar. Một số tài liệu và thông tin trên nhãn có thể đề cập đến thương hiệu cũ. Mã sản phẩm / mặt hàng Alfa Aesar ban đầu hoặc tham chiếu SKU không thay đổi trong quá trình chuyển đổi thương hiệu sang Thermo Scientific Chemicals.
brand 4 1672886130brand 7 1672885956

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second